สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนครศรีธรรมราช
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 01:23 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) ยังไม่ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 เมืองนครศรีธรรมราช 1 2 1 0 124,465.87
2 พรหมคีรี 2 7 2 0 326,722.90
3 ฉวาง 9 29 9 0 577,877.28
4 เชียรใหญ่ 6 18 6 0 1,057,959.90
5 ชะอวด 7 18 7
6 ท่าศาลา 4 9 4 0 426,740.14
7 นาบอน 3 12 1 2
8 ทุ่งใหญ่ 3 7 3 0 528,979.95
9 ปากพนัง 6 16 6 0 755,695.63
10 ร่อนพิบูลย์ 5 23 5 0 326,722.90
11 ขนอม 3 8 3 0 361,463.60
12 หัวไทร 3 12 3 0
13 บางขัน 4 20 4 0
14 จุฬาภรณ์ 5 14 5 0 571,209.44
15 นบพิตำ 2 3 2 0 155,582.33
16 เฉลิมพระเกียรติ 4 19 4 0 140,024.10
รวม 67 217 58 9 5,353,444.04