สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนครศรีธรรมราช
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 10:16 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 เมืองนครศรีธรรมราช 1 2 1 124,465.87
2 พรหมคีรี 2 7 2 326,722.90
3 ฉวาง 9 29 9 1,420,244.52
4 เชียรใหญ่ 6 18 6 1,182,425.77
5 ชะอวด 7 18 8 1,190,049.10
6 ท่าศาลา 4 9 4 426,740.14
7 นาบอน 3 12 3 762,353.45
8 ทุ่งใหญ่ 3 7 3 528,979.95
9 ปากพนัง 6 16 6 880,161.50
10 ร่อนพิบูลย์ 5 23 5 1,147,265.82
11 ขนอม 3 8 3 361,463.60
12 หัวไทร 3 12 3 949,052.26
13 บางขัน 4 20 4 1,154,562.28
14 จุฬาภรณ์ 5 14 5 704,565.73
15 นบพิตำ 2 3 2 155,582.33
16 เฉลิมพระเกียรติ 4 19 4 984,418.48
รวม 67 217 68 12,299,053.70