สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพัทลุง
(ข้อมูล ณ วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 02:03 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 เมืองพัทลุง 5 16 5 779,200.00
2 กงหรา 2 12 2 525,970.00
3 เขาชัยสน 3 11 3 498,739.00
4 ตะโหมด 1 2 1 93,200.00
5 ควนขนุน 3 6 3 279,000.00
6 ปากพะยูน 4 13 4 630,200.00
7 ป่าบอน 5 31 5 1,544,930.00
8 บางแก้ว 2 7 2 299,000.00
9 ศรีนครินทร์ 2 4 2 217,700.00
รวม 27 102 27 4,867,939.00