สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดศรีสะเกษ
(ข้อมูล ณ วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 01:50 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 ยางชุมน้อย 1 8 1 362,000.00
2 กันทรารมย์ 1 17 1 845,243.00
3 ขุนหาญ 2 12 2 568,000.00
4 อุทุมพรพิสัย 3 18 3 808,633.54
5 ห้วยทับทัน 1 16 1 899,113.00
6 ศรีรัตนะ 1 3 1 185,000.00
7 วังหิน 2 24 2 799,574.94
8 ภูสิงห์ 1 15 1 742,500.00
รวม 12 113 12 5,210,064.48