สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดศรีสะเกษ
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 01:40 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) ยังไม่ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 ยางชุมน้อย 1 8 1 0 362,000.00
2 กันทรารมย์ 1 17 1 0 845,243.00
3 ขุนหาญ 2 12 2 0 568,000.00
4 อุทุมพรพิสัย 3 18 3 0 814,000.00
5 ห้วยทับทัน 1 16 1 0 883,828.13
6 ศรีรัตนะ 1 3 1 0 185,000.00
7 วังหิน 2 24 2 0 799,574.94
8 ภูสิงห์ 1 15 1 0 742,500.00
รวม 12 113 12 0 5,200,146.07