สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนครพนม
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 02:06 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) ยังไม่ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 เมืองนครพนม 6 27 6 0 1,573,073.48
2 ท่าอุเทน 1 15 1 0 577,401.12
3 บ้านแพง 2 18 2 0 679,884.60
4 ธาตุพนม 7 38 7 0 1,538,019.60
5 เรณูนคร 5 17 5 0 773,479.09
6 นาแก 8 41 8 0 2,434,083.87
7 ศรีสงคราม 9 93 9 0 4,306,093.37
8 นาหว้า 2 31 2 0 978,354.03
9 โพนสวรรค์ 1 14 1 0 67,724.84
10 นาทม 3 22 3 0 1,119,162.02
11 วังยาง 2 8 2 0 451,184.00
รวม 46 324 46 0 14,498,460.02