สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนครพนม
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 10:57 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 เมืองนครพนม 6 26 6 1,573,073.48
2 ท่าอุเทน 1 12 1 577,401.12
3 บ้านแพง 2 15 2 679,884.60
4 ธาตุพนม 7 35 7 1,538,019.60
5 เรณูนคร 5 17 5 773,479.09
6 นาแก 8 41 8 2,434,083.87
7 ศรีสงคราม 9 82 9 4,306,093.37
8 นาหว้า 2 28 2 978,354.03
9 โพนสวรรค์ 1 1 1 67,724.84
10 นาทม 3 20 3 1,119,162.02
11 วังยาง 2 8 2 451,184.00
รวม 46 285 46 14,498,460.02