สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 00:27 น.)

รอบ

เป้าหมายการขุดสระน้ำ

ผลการขุดสระน้ำ

ยังไม่ดำเนินการขุด

อยู่ระหว่างดำเนินการขุด

ขุดเสร็จ

ส่งมอบให้เกษตรกร

ดูรายละเอียดรายหน่วยงาน

หน่วยงาน อำเภอ (แห่ง) ตำบล (แห่ง) จำนวนเกษตรกร (ราย) สถานะการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ส่งมอบ
สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี 4 9 5 19 1 6 31 0 0 0 31
สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก 3 10 13 11 5 11 40 5 5 1 29
สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี 6 19 13 54 13 43 123 0 0 43 80
สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม 2 2 3 1 4 0 0 0 4
สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี 12 44 19 77 12 39 147 6 0 38 103
สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี 7 29 27 92 13 60 192 12 0 0 180
สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท 3 5 2 12 4 9 27 0 0 0 27
สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง 6 16 12 16 7 13 48 0 0 0 48
สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา 8 18 22 9 4 21 56 0 0 2 54
สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี 6 21 8 24 8 20 60 0 0 0 60
สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ 1 1 2 1 3 0 0 0 3
รวม สพข.1 58 174 121 319 67 224 731 23 5 84 619
สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี 5 12 1 25 1 22 49 0 0 0 49
สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว 9 37 27 306 48 435 816 480 3 1 332
สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา 6 10 2 8 3 10 23 0 0 0 23
สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 3 8 11 2 8 21 0 0 0 21
สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี 2 2 4 1 5 0 0 0 5
สถานีพัฒนาที่ดินตราด 3 7 3 5 3 8 19 0 0 0 19
สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี 5 29 35 78 27 125 265 0 30 14 221
รวม สพข.2 33 105 68 437 84 609 1,198 480 33 15 670
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 32 256 244 1832 363 1219 3,658 2,180 600 322 556
สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ 10 30 211 557 69 252 1,089 740 8 341 0
สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ 13 75 55 752 69 487 1,363 941 23 312 87
รวม สพข.3 55 361 510 3,141 501 1,958 6,110 3,861 631 975 643
สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี 12 37 120 663 34 250 1,067 440 14 45 568
สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม 11 47 47 352 56 170 625 0 209 32 384
สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด 3 6 63 49 10 16 138 86 7 18 27
สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร 7 40 69 465 81 265 880 163 52 665 0
สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 8 12 44 102 11 32 189 0 0 1 188
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร 1 1 3 3 0 0 0 3
สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ 3 4 35 61 5 64 165 0 0 8 157
รวม สพข.4 45 147 381 1,692 197 797 3,067 689 282 769 1,327
สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น 12 41 490 525 53 147 1,215 493 18 188 516
สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี 19 140 163 1634 383 1790 3,970 2,765 26 670 509
สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม 7 48 243 570 106 329 1,248 1,035 18 34 161
สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย 7 33 118 447 41 194 800 0 0 0 800
สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร 18 122 108 1071 249 964 2,392 1,848 122 422 0
สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 6 53 155 693 112 450 1,410 196 0 0 1,214
สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ 4 6 25 72 12 80 189 104 2 83 0
รวม สพข.5 73 443 1,302 5,012 956 3,954 11,224 6,441 186 1,397 3,200
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 19 55 61 150 20 44 275 31 0 244 0
สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 1 3 3 3 3 9 0 0 9 0
สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน 2 4 6 12 1 1 20 0 0 20 0
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง 12 40 28 122 5 19 174 63 45 66 0
รวม สพข.6 34 102 98 287 26 67 478 94 45 339 0
สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 3 4 11 1 12 0 0 0 12
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 17 104 146 543 119 384 1,192 229 0 325 638
สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ 5 19 14 31 3 6 54 0 0 0 54
สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา 4 11 3 38 5 22 68 0 0 0 68
รวม สพข.7 29 138 163 623 127 413 1,326 229 0 325 772
สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก 8 63 49 425 40 156 670 41 2 39 588
สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ 3 3 2 5 2 3 12 0 0 0 12
สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 4 12 16 36 1 18 71 0 0 0 71
สถานีพัฒนาที่ดินเลย 9 23 26 107 9 14 156 1 0 155 0
สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร 12 66 42 283 27 157 509 174 4 222 109
รวม สพข.8 36 167 135 856 79 348 1,418 216 6 416 780
สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ 14 92 30 364 41 334 769 431 2 38 298
สถานีพัฒนาที่ดินตาก 8 33 9 135 16 72 232 90 0 6 136
สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 2 2 1 6 13 20 0 0 0 20
สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี 2 3 36 34 5 17 92 0 0 0 92
รวม สพข.9 26 130 76 539 62 436 1,113 521 2 44 546
สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 5 29 13 42 11 15 81 0 0 0 81
สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 2 6 1 7 2 5 15 4 0 11 0
สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 8 53 59 143 11 89 302 149 43 0 110
สถานีพัฒนาทีดินประจวบคีรีขันธ์ 3 6 10 11 15 36 22 0 0 14
รวม สพข.10 18 94 83 203 24 124 434 175 43 11 205
สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฏร์ธานี 16 58 65 299 25 210 599 370 3 26 200
สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 2 3 16 1 2 19 14 0 0 5
สถานีพัฒนาที่ดินพังงา 7 23 17 67 3 87 0 0 0 87
สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช 17 80 94 149 29 88 360 73 5 86 196
สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร 4 12 6 30 2 38 0 0 0 38
สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ 1 1 8 9 3 8 28 4 1 11 12
สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต 1 2 1 2 2 5 0 0 0 5
รวม สพข.11 48 179 191 572 58 315 1,136 461 9 123 543
สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา 13 51 55 121 27 73 276 57 32 45 142
สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 6 14 10 29 4 6 49 0 0 0 49
สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี 4 12 31 21 3 5 60 0 0 0 60
สถานีพัฒนาที่ดินยะลา 2 7 14 14 1 29 0 0 0 29
สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง 10 36 55 81 6 11 153 0 0 0 153
สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส 10 29 26 100 7 20 153 0 0 0 153
สถานีพัฒนาที่ดินตรัง 8 18 21 32 4 13 70 0 12 12 46
รวม สพข.12 53 167 212 398 51 129 790 57 44 57 632
รวมทั้งสิ้น 508 2,207 3,340 14,079 2,232 9,374 29,025 13,247 1,286 4,555 9,937
กรมพัฒนาที่ดิน 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร : 1760