สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
(ข้อมูล ณ วันที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 21:43 น.)

รอบ

เป้าหมายการขุดสระน้ำ

ผลการขุดสระน้ำ

ยังไม่ดำเนินการขุด

อยู่ระหว่างดำเนินการขุด

ขุดเสร็จ

ส่งมอบให้เกษตรกร

ดูรายละเอียดรายหน่วยงาน

หน่วยงาน อำเภอ (แห่ง) ตำบล (แห่ง) จำนวนเกษตรกร (ราย) สถานะการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ส่งมอบ
สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี 4 9 5 19 1 6 31 0 0 0 31
สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก 3 10 13 11 5 11 40 5 5 1 29
สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี 6 19 14 53 13 43 123 0 0 0 123
สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม 2 2 3 1 4 0 0 0 4
สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี 12 44 28 66 11 37 142 1 0 38 103
สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี 7 29 30 88 13 56 187 8 0 0 179
สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท 3 5 2 12 4 9 27 0 0 0 27
สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง 6 16 12 16 7 13 48 0 0 0 48
สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา 8 18 24 8 4 20 56 0 0 0 56
สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี 6 21 8 24 8 20 60 0 0 0 60
สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ 1 1 2 1 3 0 0 0 3
รวม สพข.1 58 174 136 302 66 217 721 14 5 39 663
สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี 5 12 1 25 1 22 49 0 0 0 49
สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว 9 37 38 289 50 425 802 420 3 1 378
สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา 6 10 2 8 3 10 23 0 0 0 23
สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 3 8 11 2 8 21 0 0 0 21
สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี 2 2 4 1 5 0 0 0 5
สถานีพัฒนาที่ดินตราด 3 7 3 5 3 8 19 0 0 0 19
สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี 5 29 31 73 19 116 239 0 0 0 239
รวม สพข.2 33 105 75 415 78 590 1,158 420 3 1 734
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 37 260 329 1830 310 937 3,406 1,947 576 320 563
สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ 10 30 211 558 70 248 1,087 620 8 459 0
สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ 13 75 111 740 68 335 1,254 832 23 312 87
รวม สพข.3 60 365 651 3,128 448 1,520 5,747 3,399 607 1,091 650
สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี 12 37 120 663 34 250 1,067 440 10 45 572
สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม 11 47 47 352 56 170 625 0 177 64 384
สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด 3 6 62 46 8 16 132 80 7 18 27
สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร 7 40 166 392 49 148 755 82 9 664 0
สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 8 12 43 104 11 31 189 0 0 0 189
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร 1 1 3 3 0 0 0 3
สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ 3 4 35 61 5 64 165 0 0 0 165
รวม สพข.4 45 147 476 1,618 163 679 2,936 602 203 791 1,340
สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น 12 41 488 537 49 134 1,208 5 10 0 1,193
สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี 19 140 163 1636 384 1787 3,970 2,765 26 670 509
สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม 7 48 278 599 76 217 1,170 164 0 0 1,006
สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย 7 33 118 447 41 194 800 0 0 0 800
สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร 18 121 204 1103 242 759 2,308 1,767 119 422 0
สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 6 53 163 666 103 367 1,299 0 0 0 1,299
สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ 4 6 27 69 12 78 186 90 2 94 0
รวม สพข.5 73 442 1,441 5,057 907 3,536 10,941 4,791 157 1,186 4,807
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 19 54 71 144 20 29 264 1 0 263 0
สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 1 3 3 3 3 9 0 0 9 0
สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน 2 4 6 12 1 1 20 0 0 20 0
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง 12 40 28 122 5 19 174 0 0 174 0
รวม สพข.6 34 101 108 281 26 52 467 1 0 466 0
สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 3 4 11 1 12 0 0 0 12
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 17 104 155 548 120 385 1,208 228 0 341 639
สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ 5 19 14 31 3 6 54 0 0 0 54
สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา 4 11 3 38 5 22 68 0 0 0 68
รวม สพข.7 29 138 172 628 128 414 1,342 228 0 341 773
สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก 8 63 49 426 40 157 672 43 2 21 606
สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ 3 3 2 5 2 3 12 0 0 0 12
สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 4 12 16 36 1 18 71 0 0 0 71
สถานีพัฒนาที่ดินเลย 9 23 26 107 9 14 156 0 0 156 0
สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร 12 66 42 283 27 155 507 0 0 0 507
รวม สพข.8 36 167 135 857 79 347 1,418 43 2 177 1,196
สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ 14 92 32 353 40 320 745 339 1 17 388
สถานีพัฒนาที่ดินตาก 8 33 9 136 15 68 228 0 0 0 228
สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 2 2 1 6 13 20 0 0 0 20
สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี 2 3 36 34 5 17 92 0 0 0 92
รวม สพข.9 26 130 78 529 60 418 1,085 339 1 17 728
สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 5 29 13 42 11 15 81 0 0 0 81
สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 2 6 1 7 2 5 15 4 0 11 0
สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 8 52 68 145 12 88 313 10 1 230 72
สถานีพัฒนาทีดินประจวบคีรีขันธ์ 3 6 10 11 15 36 0 0 0 36
รวม สพข.10 18 93 92 205 25 123 445 14 1 241 189
สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฏร์ธานี 16 58 76 283 20 195 574 225 3 20 326
สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 2 2 4 1 5 0 0 0 5
สถานีพัฒนาที่ดินพังงา 7 23 17 67 3 87 0 0 0 87
สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช 17 80 96 151 32 86 365 20 4 84 257
สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร 4 12 6 30 2 38 0 0 0 38
สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ 1 1 8 9 3 8 28 0 0 9 19
สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต 1 2 1 2 2 5 0 0 0 5
รวม สพข.11 48 178 204 546 55 297 1,102 245 7 113 737
สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา 13 50 63 111 26 55 255 0 0 0 255
สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 6 14 11 29 4 5 49 0 0 0 49
สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี 4 12 31 21 3 5 60 0 0 0 60
สถานีพัฒนาที่ดินยะลา 2 7 14 14 1 29 0 0 0 29
สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง 10 36 55 81 6 11 153 0 0 0 153
สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส 10 29 28 99 7 19 153 0 0 0 153
สถานีพัฒนาที่ดินตรัง 8 18 24 32 4 14 74 4 11 6 53
รวม สพข.12 53 166 226 387 50 110 773 4 11 6 752
รวมทั้งสิ้น 513 2,206 3,794 13,953 2,085 8,303 28,135 10,100 997 4,469 12,569
กรมพัฒนาที่ดิน 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร : 1760