สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดอุดรธานี
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 10:14 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 เมืองอุดรธานี 15 134 36 75 260 0 0 0 0 0 260
2 กุดจับ 2 44 21 84 151 0 0 0 0 0 151
3 หนองวัวซอ 6 96 11 118 231 0 0 0 0 0 231
4 กุมภวาปี 15 132 23 107 277 0 0 0 0 0 277
5 โนนสะอาด 8 158 29 87 282 0 0 0 0 0 282
6 หนองหาน 4 97 24 157 282 0 0 0 0 0 282
7 ทุ่งฝน 15 60 20 83 178 0 0 0 0 0 178
8 ไชยวาน 106 4 17 127 0 0 0 0 0 127
9 ศรีธาตุ 1 85 14 60 160 0 0 0 0 0 160
10 วังสามหมอ 5 92 20 83 200 0 0 0 0 0 200
11 บ้านดุง 10 153 21 188 372 0 0 0 0 0 372
12 บ้านผือ 4 86 35 130 255 0 0 0 0 0 255
13 น้ำโสม 44 108 17 160 329 0 0 0 0 0 329
14 สร้างคอม 13 88 8 62 171 0 0 0 0 0 171
15 หนองแสง 1 32 15 108 156 0 0 0 0 0 156
16 นายูง 20 75 14 71 180 0 0 0 0 0 180
17 พิบูลย์รักษ์ 8 41 14 23 86 0 0 0 0 0 86
18 กู่แก้ว 7 55 16 44 122 0 0 0 0 0 122
19 ประจักษ์ศิลปาคม 27 12 43 82 0 0 0 0 0 82
รวม 178 1669 354 1700 3,901 0 0 0 0 0 3,901