สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดอุดรธานี
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 01:22 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 เมืองอุดรธานี 6 112 45 97 260 174 1 60 14 0 11
2 กุดจับ 2 42 22 85 151 76 0 69 6 0 0
3 หนองวัวซอ 8 104 10 124 246 178 22 14 24 0 8
4 กุมภวาปี 14 140 23 119 296 217 0 2 11 14 52
5 โนนสะอาด 6 139 37 100 282 282 0 0 0 0 0
6 หนองหาน 4 91 27 160 282 282 0 0 0 0 0
7 ทุ่งฝน 15 59 21 83 178 46 0 0 0 0 132
8 ไชยวาน 105 4 18 127 35 0 0 0 0 92
9 ศรีธาตุ 1 85 14 60 160 160 0 0 0 0 0
10 วังสามหมอ 5 92 21 82 200 200 0 0 0 0 0
11 บ้านดุง 10 153 20 189 372 254 0 118 0 0 0
12 บ้านผือ 3 86 35 131 255 95 0 149 0 0 11
13 น้ำโสม 43 107 18 161 329 252 2 70 5 0 0
14 สร้างคอม 13 88 8 62 171 63 0 0 0 0 108
15 หนองแสง 1 35 16 104 156 156 0 0 0 0 0
16 นายูง 18 71 14 77 180 58 0 96 13 0 13
17 พิบูลย์รักษ์ 8 41 14 23 86 8 0 0 0 0 78
18 กู่แก้ว 6 58 21 71 156 152 0 0 0 0 4
19 ประจักษ์ศิลปาคม 26 13 44 83 77 1 5 0 0 0
รวม 163 1634 383 1790 3,970 2,765 26 583 73 14 509