สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนครราชสีมา
(ข้อมูล ณ วันที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 00:15 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 เมืองนครราชสีมา 18 45 5 8 76 0 0 0 0 0 76
2 ครบุรี 35 43 7 15 100 0 0 0 0 0 100
3 เสิงสาง 2 18 4 9 33 0 0 0 0 0 33
4 คง 15 87 22 84 208 0 0 0 0 0 208
5 บ้านเหลื่อม 8 66 2 16 92 0 0 0 0 0 92
6 จักราช 9 38 14 26 87 0 0 0 0 0 87
7 โชคชัย 12 22 9 18 61 0 0 0 0 0 61
8 ด่านขุนทด 24 171 32 102 329 0 0 0 0 0 329
9 โนนไทย 26 65 17 30 138 0 0 0 0 0 138
10 โนนสูง 22 121 20 45 208 0 0 0 0 0 208
11 ขามสะแกแสง 32 87 14 50 183 0 0 0 0 0 183
12 บัวใหญ่ 27 151 13 63 254 0 0 0 0 0 254
13 ประทาย 7 98 20 48 173 0 0 0 0 0 173
14 ปักธงชัย 8 37 12 17 74 0 0 0 0 0 74
15 พิมาย 29 63 12 13 117 0 0 0 0 0 117
16 ห้วยแถลง 12 101 14 24 151 0 0 0 0 0 151
17 ชุมพวง 16 46 8 13 83 0 0 0 0 0 83
18 สูงเนิน 3 54 4 38 99 0 0 0 0 0 99
19 ขามทะเลสอ 3 54 5 9 71 0 0 0 0 0 71
20 สีคิ้ว 2 17 3 22 44 0 0 0 0 0 44
21 ปากช่อง 1 3 2 7 13 0 0 0 0 0 13
22 หนองบุญมาก 21 64 8 18 111 0 0 0 0 0 111
23 แก้งสนามนาง 10 43 2 27 82 0 0 0 0 0 82
24 โนนแดง 1 36 6 28 71 0 0 0 0 0 71
25 วังน้ำเขียว 1 22 5 11 39 0 0 0 0 0 39
26 เทพารักษ์ 1 32 5 28 66 0 0 0 0 0 66
27 เมืองยาง 50 14 29 93 0 0 0 0 0 93
28 พระทองคำ 1 6 3 9 19 0 0 0 0 0 19
29 ลำทะเมนชัย 4 18 3 7 32 0 0 0 0 0 32
30 บัวลาย 9 57 3 9 78 0 0 0 0 0 78
31 สีดา 2 60 7 26 95 0 0 0 0 0 95
32 เฉลิมพระเกียรติ 5 18 4 27 0 0 0 0 0 27
รวม 366 1793 295 853 3,307 0 0 0 0 0 3,307