สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนครราชสีมา
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 01:45 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 เมืองนครราชสีมา 16 67 8 11 102 91 0 0 0 0 11
2 ครบุรี 25 47 10 30 112 96 1 0 0 0 15
3 เสิงสาง 1 17 6 15 39 15 21 0 0 0 3
4 คง 15 85 27 97 224 159 0 34 0 0 31
5 บ้านเหลื่อม 10 68 6 23 107 82 25 0 0 0 0
6 จักราช 7 39 16 26 88 30 47 0 0 0 11
7 โชคชัย 8 24 8 25 65 39 6 0 0 1 19
8 ด่านขุนทด 17 178 34 148 377 341 0 0 0 0 36
9 โนนไทย 21 68 20 32 141 141 0 0 0 0 0
10 โนนสูง 18 120 23 59 220 90 46 7 77 0 0
11 ขามสะแกแสง 26 101 18 62 207 182 10 0 0 0 15
12 บัวใหญ่ 16 150 17 108 291 148 65 0 0 0 78
13 ประทาย 1 85 24 80 190 170 0 0 0 0 20
14 ปักธงชัย 3 46 10 28 87 45 0 32 0 0 10
15 พิมาย 10 56 20 55 141 115 5 21 0 0 0
16 ห้วยแถลง 3 99 20 49 171 31 90 0 0 0 50
17 ชุมพวง 9 47 4 25 85 83 0 0 0 0 2
18 สูงเนิน 2 40 12 63 117 61 0 17 0 0 39
19 ขามทะเลสอ 2 53 8 10 73 16 0 5 11 0 41
20 สีคิ้ว 18 3 26 47 10 27 0 2 0 8
21 ปากช่อง 1 4 2 9 16 3 0 0 0 0 13
22 หนองบุญมาก 17 70 9 24 120 54 63 0 3 0 0
23 แก้งสนามนาง 7 46 3 28 84 22 27 0 11 0 24
24 โนนแดง 35 7 29 71 2 3 0 0 0 66
25 วังน้ำเขียว 1 21 6 16 44 24 0 20 0 0 0
26 เทพารักษ์ 38 5 29 72 20 4 0 31 0 17
27 เมืองยาง 52 15 30 97 17 80 0 0 0 0
28 พระทองคำ 7 3 10 20 3 0 4 0 0 13
29 ลำทะเมนชัย 2 21 5 9 37 7 4 0 0 0 26
30 บัวลาย 3 64 1 18 86 23 63 0 0 0 0
31 สีดา 3 50 10 36 99 51 4 44 0 0 0
32 เฉลิมพระเกียรติ 16 3 9 28 9 9 0 2 0 8
รวม 244 1832 363 1219 3,658 2,180 600 184 137 1 556