สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพัทลุง
(ข้อมูล ณ วันที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 00:35 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 เมืองพัทลุง 10 16 1 1 28 0 0 0 0 0 28
2 กงหรา 8 9 17 0 0 0 0 0 17
3 เขาชัยสน 12 10 22 0 0 0 0 0 22
4 ตะโหมด 2 4 6 0 0 0 0 0 6
5 ควนขนุน 2 8 10 0 0 0 0 0 10
6 ปากพะยูน 3 13 2 18 0 0 0 0 0 18
7 ป่าบอน 10 13 5 6 34 0 0 0 0 0 34
8 บางแก้ว 8 3 1 12 0 0 0 0 0 12
9 ป่าพะยอม 2 2 0 0 0 0 0 2
10 ศรีนครินทร์ 3 1 4 0 0 0 0 0 4
รวม 55 81 6 11 153 0 0 0 0 0 153