สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพิษณุโลก
(ข้อมูล ณ วันที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 00:18 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 เมืองพิษณุโลก 13 6 19 0 0 0 0 0 19
2 นครไทย 2 102 2 1 107 0 0 0 0 0 107
3 ชาติตระการ 7 30 4 40 81 0 0 0 0 0 81
4 บางระกำ 16 62 10 24 112 0 0 0 0 0 112
5 บางกระทุ่ม 1 59 16 76 0 0 0 0 0 76
6 พรหมพิราม 1 108 12 31 152 0 0 0 0 0 152
7 วัดโบสถ์ 15 29 2 15 61 0 0 0 0 0 61
8 เนินมะปราง 1 11 8 18 38 0 0 0 0 0 38
รวม 43 414 38 151 646 0 0 0 0 0 646