สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพิษณุโลก
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 01:47 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 เมืองพิษณุโลก 13 6 19 0 0 0 0 0 19
2 นครไทย 2 101 2 1 106 0 0 1 0 0 105
3 ชาติตระการ 13 43 6 45 107 41 2 23 0 0 41
4 บางระกำ 16 62 10 24 112 0 0 0 0 0 112
5 บางกระทุ่ม 1 58 16 75 0 0 0 0 0 75
6 พรหมพิราม 1 108 12 31 152 0 0 13 0 2 137
7 วัดโบสถ์ 15 29 2 15 61 0 0 0 0 0 61
8 เนินมะปราง 1 11 8 18 38 0 0 0 0 0 38
รวม 49 425 40 156 670 41 2 37 0 2 588